Bệnh viện Apple

Bệnh viện Apple là nơi sửa chữa các sản phẩm được cung cấp từ Apple như: iPhone, iPad, iMAc.v.v…